Artists Associated with KALA KUNJ
S.No NAME FIELD
1. VISHWANATH MANGARAJ ODISSI
2. AASHI KUMAR ODISSI
3. RISHI SHANKAR UPADHYAY PAKHAWAJ
4. RAGINI MAHARAJ KATHAK
5. YASHASWANI MAHARAJ KATHAK
6. ARSHIA MATHUR BHARATNATYAM
7. RITIKA MALHOTRA BHARATNATYAM
8. VASU & VAIBHAV MAHARAJ KATHAK
9. HIMANSHU SRIVASTAVA BHARATNATYAM
10. NEERAJ PARIHAR KATHAK
11. SWEETY GOSAIN KATHAK
12. SRISHTI KATHAK
13. ATUL KUMAR HINDUSTANI CLASSICAL VOCAL
14. SANJEET GANGANI KATHAK
15. SHIRAZ AHMED HINDUSTANI CLASSICAL VOCAL
16. PARVEZ ZAHOOR HINDUSTANI CLASSICAL VOCAL
17. ZULEKHA HINDUSTANI CLASSICAL VOCAL
18. SWATI BHARATNATYAM
19. ROMAAN TABLA
20. JHALAK KATHAK
21. NIKHIL PARIHAR KATHAK
22. KARAN KATHAK
23. SHIVANI KATHAK
Kalakunj Kalakunj Kalakunj 3 Chief Guest Justice Madan B. Lokur, Dr.Ashok Chakradhar,  Ranjana Subberwal Guru Nalini Malhotra Jain with Dr.Ashok Chakradhar Renowned astrologer Pt. Ajai bhambi, as chief guest Ustad Rehmat Khan Langa, renowned Rajasthani Folk  singer Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj Kalakunj